THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: Chủ trương thành lập Trường Đại học Kiên Giang
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1550/TTr-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Kiên Giang trên cơ sở phân hiệu của Trường Đại học Nha Trang tại tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Kiên Giang trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại học Nha Trang tại tỉnh Kiên Giang.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Kiên Giang theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Trường ĐH Nha Trang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TTK, HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TCCV, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam