VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/VPCP-KTTH
V/v trình Quyết định hướng dẫn Nghị quyết số 15/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạiCông văn số 3737/BTC-TCDN ngày 25 tháng 3 năm 2014 về việc xây dựng Quyết địnhhướng dẫn Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về mộtsố giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theotrình tự, thủ tục rút gọn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ VănNinh đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3737/BTC-TCDN nêu trênvà giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp căn cứ Điều 75 Luật banhành văn bản quy phạm pháp luật khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định trên trong tháng 4 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn