BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2209/LĐTBXH-TL
V/v: xếp công ty hạng I.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 69/UBND-KTTH ngày 22/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7183/BTC-TCNH ngày 12/6/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2004, năm 2005 và kế hoạch năm 2006 của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang.

2/ Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ra quyết định xếp hạng công ty.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ TL (3).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng