BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: lệ phí trước bạ đối với tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang.
(486 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/2011/CV-DLPT ngày 03/06/2011 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và bổ sung cổ đông mới. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm d, Khoản 12, Điều 3, Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:
“12. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:
d) Tài sản được chia hay góp do: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản thì phải nộp lệ phí trước bạ, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới, chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên)”.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang (06 thành viên) chuyển đổi từ Công ty TNHH Du lịch và vận tải Phương Trang (02 thành viên) là trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu, đã thay đổi sáng lập viên. Do đó, khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Minh Sâm