BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/BGDĐT-VP
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Các đại học, trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ.

Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTgngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạothực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữacháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, các đại học,trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ (sau đâygọi chung là đơn vị) khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và Đội phòng cháy, chữacháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị; xây dựng các phương án hữu hiệu, phù hợpvới điều kiện, hoàn cảnh thực tế của đơn vị về công tác phòng cháy, chữa cháyvà cứu hộ, cứu nạn. Hàng năm, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng,cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo lực lượng phòng cháy, chữa cháy vàcứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và duy trì các điều kiện đảmbảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đặc biệt chú trọngviệc trang bị đủ các phương tiện, thiết bị theo quy định hiện hành của phápluật về phòng cháy, chữa cháy.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, họcsinh, sinh viên trong đơn vị. Chủ động liên hệ với Cục Cảnh sát phòng cháy chữacháy và cứu nạn, cứu hộ và Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy để phối hợp tổchức các hoạt động tuyên truyền về công tác này.

4. Hàng năm, trước ngày 31 tháng 12, các đơn vị gửi báo cáokết quả triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về Bộ Giáodục và Đào tạo qua địa chỉ email [email protected] ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Chánh VP (để b/c);
- Cục Cảnh sát PCCC (để ph/h);
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNGCHÁNH VĂN PHÒNGKT. CHÁNH VĂN PHÒNGVũ Đình Giáp