BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/BHXH-CSYT
V/v gia hạn thực hiện Đề án giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo tỷ lệ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương, Đắk Lắk, Hải Dương, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế;
- Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Ngày 08/01/2015, Văn phòng Chính phủcó Công văn số 121/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ VănNinh về việc đồng ý để Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiệnĐề án “Thí điểm phương pháp giám định hồ sơthanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ” đến hết tháng 6/2015.Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thuộc phạmvi Đề án nêu trên, Trung tâm giám địnhBHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và Trung tâm giám định BHYT vàthanh toán đa tuyến khu vực phía Nam lưu ý triển khai thực hiện các nội dungsau:

1. Bổ sung điều khoản thực hiệnphương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ vào Hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểmy tế (BHYT) năm 2015 đến hết ngày 30/6/2015 với các cơ sở khám, chữa bệnh thựchiện Đề án;

2. Tổ chức thực hiện công tác giám địnhtập trung theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phù hợp với điều kiện thựctế về nhân lực làm công tác giám định tại đơn vị; chú trọng việc ứng dụng côngnghệ thông tin phục vụ công tác tổng hợp,phân tích và đánh giá chi phí khám, chữa bệnh, định hướng các vấn đề cần tậptrung giám định tại cơ sở khám, chữa bệnh;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽquá trình thực hiện Đề án. Trong đó cần chú ý công tác chọn mẫu hồ sơ; phối hợpvới cơ sở khám, chữa bệnh rút hồ sơ bệnh án theo danh sách mẫu đảm bảo ngẫunhiên, công khai và minh bạch. Quá trình xử lý sai sót và xác định tỷ lệ saisót mẫu để áp dụng đối với toàn bộ số hồ sơ thanh toán cần đạt được sự thống nhấtgiữa Cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh;

4. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quảmột năm triển khai thực hiện Đề án vào cuối tháng 5/2015, báo cáo Bảo hiểm xã hộiViệt Nam để tổng hợp báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các đơn vịnêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thờibáo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c)
- VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, Tp thuộc phạm vi thí điểm;
- Các Ban: TCKT, KT, DVT;
- Lưu: VT, CSYT (3 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo