BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 221/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnhQuảng Ninh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 321/KH-PTNT ngày 18/10/2011của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh về chi phí tư vấn lập Báo cáokinh tế - kỹ thuật. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đượchướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựngcông bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.Trường hợp Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hìnhdo cơ quan có thẩm quyền ban hành thì định mức chi phí tư vấn lập Báo cáo kinhtế - kỹ thuật điều chỉnh với hệ số K=0,8 nhưng tối thiểu không nhỏ hơn10.000.000 đồng. Trường hợp áp dụng mức chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹthuật không phù hợp thì chi phí có thể xác định bằng cách lập dự toán theohướng dẫn tại Phụ lục Quyết định số 957/QĐ-BXD .

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh căn cứ ý kiếnnêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh