BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2210 TCT/ĐTNN
V/v thuế đối với hoạt động hoán đổi lãi suất

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Hà Nội

Trả lời thư đề ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Hà Nội (Chi nhánh ANZ Việt Nam) về vấn đề thuế đối với hoạt động hoán đổi lãi suất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục I, Phần A, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 003 của Bộ Tài chính thì:

Ngân hàng ANZ Sydney thực hiện cung cấp dịch vụ hoán đổi lãi suất thông qua cơ sở thường trú là Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Việt Nam thì thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoán đổi lãi suất thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Hà Nội biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến