BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 2211/TCT-CS
V/v: chuyển nhượng vốn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2572/CT-KT2 ngày 29/4/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Sau khi xin ý kiến tham gia của Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Vụ Chế độ kế toán và Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2.1, Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:
“a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:
Thu nhập tính thuế
=
Giá chuyển nhượng
-
Giá mua của phần vốn chuyển nhượng
-
Chi phí chuyển nhượng
Trong đó:
- Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.
Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng. Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyển nhượng tương tự.

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ (đã được Bộ Tài chính chấp thuận) có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ; Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn hoặc thời điểm mua lại phần vốn góp”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Fine Blanking And Tool Co.ltd, Công ty Good Sunrise Co.ltd và Công ty Propitious INC góp vốn để thành lập công ty GSK hoạt động tại Việt Nam theo giấy phép đầu tư số 472043000535 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp ngày 20/12/2004, Công ty GSK hạch toán kế toán là VN đồng, khi Công ty Fine Blanking And Tool Co.ltd và Công ty Good Sunrise Co.ltd chuyển nhượng lại phần vốn góp cho Công ty Propitious INC và việc chuyển nhượng vốn được thanh toán ở nước ngoài bằng ngoại tệ theo hợp đồng chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm chuyển nhượng. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ vào hồ sơ, chứng từ chuyển nhượng vốn thực tế phát sinh để xác minh tỷ giá quy đổi tại thời điểm góp vốn và tỷ giá tại thời điểm chuyển nhượng vốn để xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn của Công ty Fine Blanking And Tool Co.ltd và Công ty Good Sunrise Co.ltd.
Trường hợp hồ sơ chuyển nhượng vốn không đầy đủ, không có cơ sở để xác định giá bán, giá vốn và chi phí chuyển nhượng hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, CĐKT (BTC);
- Cục TCDN (BTC);
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất