THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2211/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Hiệp định "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB)

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 16433/BCT-QLN ngày 02 tháng 12 năm 2010) về việc phê duyệt Hiệp địnhtài trợ dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh" vớiNgân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp địnhtài trợ dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh" trịgiá 150 triệu Euro với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) với các nội dung được nêutại công văn trên. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Namký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu(EIB).

2. Giao Bộ Tài chính lựa chọn cơquan cho vay lại, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh nhận vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện dự ánvới các điều kiện cho vay lại nêu tại mục 3 công văn nêu trên.

4. Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháplý cho Hiệp định tài trợ.

5. Giao Bộ Ngoại giao chỉ định cơquan đại diện ngoại giao tại Anh đảm nhiệm vai trò Đại lý tiếp nhận dịch vụ tốtụng đối với Hiệp định tài trợ và có Thư chấp thuận thực hiện nhiệm vụ này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3), MH 26

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng