BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 22112/QLD-ĐK
V/v gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco
66 Quc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh. Đồng Tháp

Cục Qun lý dược - Bộ Y tế nhận được công văn s 1209/CV-ĐK /DMC ngày 12/11/2014 và các tài liệu liên quan của Công ty đề nghị gia hạn hiệu lực s đăng ký thuốc do Công ty đăng ký và sn xuất.

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Ytế quy định việc đăngký thuốc; Công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/9/2013 ca BộY tế hướng dn tạmthời việc gia hạn s đăng ký và thời hạn nộp hđăng ký lại.

Cc Qun lý dược - Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn hiệu lực số đăng ký 6 tháng kể từ ngày ký công văn gia hạn thuốc đối với 02 thuốc:

STT

Tên thuc,
hàm lượng

Quy cách đóng gói

Tiêu chuẩn

Hạn dùng (tháng)

Số Đăng ký

1

Ích mẫu

Hộp 2 vỉ x 10 viên, Hộp 2 v x 15 viên nang cứng.

TCCS

36

VD-9734-09

2

Coltoux

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

TCCS

24

VD-9718-09

Thuốc được phép sn xuấttrong thời hạn gia hạnhiệu lực số đăng ký phi thựchiện theo đúng h sơ đã được Bộ Y tế (Cục Qun lý dược) phê duyệt và được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

Cục Qun Iý dược - Bộ Y tế thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng các quy định hiệnhành v sản xuất và lưu hành thuốc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
S Y tế Đng Tháp (đ p/h);
- L
ưu VP, ĐK (ch).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng