BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số 2212/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan đối với XK xăng dầu cho tàu bay của các hãng hàng không quốc tế và tàu bay Việt Nam thực hiện các chuyến bay quốc tế XC

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex.
(Đ/c: số 1 Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời côngvăn số 143/PJF-KD ngày 06/05/2011 của Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimexvề việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ nộidung quy định tại khoản 1, Điều 1, điểm 1.1, khoản 1, Điều 9 và Chương IV Thôngtư số 165/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2010 quy định thủ tục hảiquan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất chuyển khẩu xăng dầu; nhậpkhẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để giacông xuất khẩu xăng dầu, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quanliên quan để thực hiện thủ tục xuất khẩu dầu Jet A- 1 (có nguồn gốc mua từ Nhàmáy lọc dầu Dung Quất) bán cho tàu bay của các hãng hàng không quốc tế và tàubay Việt Nam thực hiện các chuyến bay quốc tế xuất cảnh tương tự như thủ tụchải quan đối với tái xuất xăng dầu cho tàu bay.

2. Riêng vềhồ sơ hải quan được hướng dẫn cụ thể như sau:

Khi giao dầuJet A-1 cho tàu bay, Công ty phải nộp hoặc xuất trình cho Chi cục Hải quan cácchứng từ sau:

2.1. Chứng từphải nộp:

- Tờ khai hảiquan đã đăng ký: 02 bản chính;

- Hợp đồngmua dầu Jet A-1 từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất: 01 bản sao;

- Hợp đồngbán dầu Jet A-1 cho tàu bay và phụ lục hợp đồng (nếu có): 01 bản sao;

- Hoá đơn bánhàng / Phiếu xuất kho: 01 bản chính;

- Bản địnhmức khối lượng xăng dầu bay chặng nội địa; 01 bản chính (đối với trường hợp tàubay xuất cảnh có bay chặng nội địa);

- Giấy phépkinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: 01 bản sao;

- Văn bản xácnhận của Bộ Công Thương về đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liêu vàtiêu thụ sản phẩm xăng dầu: 01 bản sao.

2.2. Chứng từ(bản chính) xuất trình khi Chi cục Hải quan yêu cầu:

Xuất trìnhcác chứng từ (bản chính) để kiểm tra, đối chiếu với các chứng từ (bản sao) phảinộp tại điểm 2.1 nêu trên khi Chi cục Hải quan yêu cầu.

3. Các nộidung liên quan khác đối với việc xuất khẩu dầu Jet A-1 cho tàu bay thực hiệntheo quy định tại Điều 13, Điều 15, Chương IV Thông tư số 165/2010/TT-BTC củaBộ Tài chính ngày 26/10/2010 quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu nhậpkhẩu tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuấtvà pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

Đề nghị Côngty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan đểthực hiện nội dung trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh