VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2212/VPCP-KTTH
V/v tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng CP với các bộ, cơ quan, địa phương Quý I năm 2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1614/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 3 năm 2021 về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương Quý I năm 2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung:

- Mục tiêu của Hội nghị.

- Tên/chủ đề Hội nghị "Hội ngh giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương Quý I năm 2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021".

- Hình thức tổ chức, địa điểm, thành phần tham dự, dự kiến Chương trình và thời gian tổ chức Hội nghị 1 buổi sáng. Thời gian cụ thể theo lịch công tác của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo sau.

2. Về nội dung Hội nghị và phân công nhiệm vụ:

- Về nội dung Hội nghị: Cơ bản đồng ý với ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chuẩn bị kỹ Báo cáo tng hp đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng đầu năm 2021; đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vn đầu tư công năm 2021 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1141/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 02 năm 2021.

- Về phân công nhiệm vụ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ chủ trì, nhiệm vụ phối hợp theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1141/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 02 năm 2021.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện các nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1141/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 02 năm 2021.

>> Xem thêm:  Đầu tư công được hiểu như thế nào ? Doanh nghiệp nhà nước được đầu tư vào lĩnh vực nào ?

4. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc họp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1141/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 02 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP
: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ, Cục, cơ quan: CN, NN, NC, KGVX, QHQT, QHĐP, TKBT, TH, QT, HCQT II, TTTH;
-
Lưu: VT, KTTH (3). B

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân