BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số : 2213/BXD –KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói theo lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2010

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1003/SXD-KH ngày 20/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về hướng dẫn điềuchỉnh giá hợp đồng trọn gói từ ngày 01/1/2010 theo mức lương tối thiểu (mới)quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ. Về vấnđề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của nhà nước về hợpđồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng khôngthay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng công việcthuộc phạm vi của hợp đồng đã ký kết; Vì vậy, nếu giá hợp đồng trọn gói màtrong nội dung hợp đồng các bên ký kết có ghi “trường hợp giá nhiên liệu,vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tớiviệc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan(như chính sách tiền lương) thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyếtđịnh” là không đúng với quy định của nhà nước;

Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi vềtiền lương cho người lao động được hưởng theo quy định tại Nghị định số97/2009/NĐ-CP của Chính phủ nếu giá của hợp đồng trọn gói được xác định trên cơsở phương pháp lập dự toán xây dựng công trình, định mức, giá cả, chế độ chínhsách của nhà nước (như về chế độ lương tối thiểu cũ) được cấp có thẩm quyền banhành, công bố thì có thể thương thảo điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máythi công theo mức lương tối thiểu mới để trình người có thẩm quyền xem xét,quyết định .

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnhTiền Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh đểtổ chức thực hiện việc quản lý chi phí xây dựng tại địa phương theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên,
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn