BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2213/TCHQ-KTTT
V/v truy thu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Bao bì Việt Long
(Khu CN Nhơn Trạch 3, Tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 35/2009-XNK ngày20/4/2009 của Công ty TNHH Bao bì Việt Long về việc xin miễn truy thu thuế nhậpkhẩu mặt hàng mực in, chất màu hữu cơ tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm 2, điểm 3, mục I, phần H, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thì:

- Trường hợp người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan nhầm lẫntrong kê khai, tính thuế, nộp thuế thì phải truy nộp số tiền thuế còn thiếutrong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngàyphát hiện có sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận giữa người nộp thuế và cơquan hải quan.

- Trường hợp nếu phát hiện có sự gian lận, trốn thuế thìphải truy thu tiền thuế trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm traphát hiện. Ngày kiểm tra phát hiện là ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kýquyết định truy thu thuế.

Như vậy thời gian thực hiện truy thu thuế phụ thuộc vào mứcđộ lỗi do nhầm lẫm hay do gian lận, trốn thuế.

2. Trường hợp của Công ty TNHH Bao bì Việt Long theo trìnhbày, nguyên nhân dẫn đến truy thu số thuế 533.912.636 đồng Việt Nam là do Côngty khai báo theo kết quả giám định của Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng3, không phải do lỗi chủ quan của doanh nghiệp. Vì vậy, để xử lý trường hợptrên được chính xác, trước mắt, trong phạm vi thẩm quyền Cục Hải quan tỉnh ĐồngNai thực hiện truy thu trong thời hạn 1 năm, đồng thời kiểm tra, xác định hànhvi mức độ lỗi. Nếu có gian lận, trốn thuế thì thực hiện truy thu thời hạn 5 nămtheo quy định.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Công ty TNHH Bao bì ViệtLong và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn