THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2213/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường Vành đai IV Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 1B đến chân cầu Mễ Sở và cầu Mễ Sở theo hình thức Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần xuấtnhập khẩu tổng hợp Hà Nội (công văn số 402/GELEXIMCO-DA ngày 15 tháng 10 năm2010), ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 9370/UBND-KH &ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2010), Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên(công văn số 1889/UBND-KTTH ngày 09 tháng 11 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 8073/BKH-GS &TĐĐT ngày 11 tháng 11 năm 2010), Bộ Tài chính(công văn số 15462/BTC-ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải(công văn số 8007/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2010), Bộ Xây dựng (công vănsố 2243/BXD-KTQH ngày 09 tháng 11 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng đường vànhđai IV Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 1B đến chân cầu Mễ Sở và cầu Mễ Sởtheo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựngđường Vành đai IV Vùng thủ đô Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 1B đến chân cầu Mễ Sở vàcầu Mễ Sở theo hình thức Hợp đồng BT.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố HàNội là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện Dự án; phối hợp với Nhàđầu tư, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yêntrong quá trình thực hiện, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch có liên quan, đúngquy định hiện hành.

3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh:Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang tiến hành lập phương án đầu tư và kêu gọi đầu tưđối với các đoạn còn lại của tuyến đường trên địa bàn từng tỉnh để sớm đầu tư,khai thác đồng bộ, hiệu quả toàn tuyến./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(5), Hong (23b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải