BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
V/v: Phương án xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Viện Môi trường Nông nghiệp là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và PTNT, được thành lập ngày 10/4/2008 trên cơ sở sắp xếp một số đơn vị trong Bộ. Viện có chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ để bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Trụ sở của Viện đóng tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Cơ sở vật chất của Viện được đầu tư từ khoảng 10 năm trước, chủ yếu phục vụ cho các hoạt động của Trại khảo nghiệm giống cây trồng trước đây. Để giải quyết khó khăn cho Viện, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 100/QĐ-BNN-KH ngày 13/01/2009 cho phép Viện lập quy hoạch mặt bằng tổng thể và dự án đầu tư xây dựng Viện, Quyết định số 1850/QĐ-BNN-KH ngày 01/7/2009 phê duyệt Đề cương - dự toán và kế hoạch đấu thầu khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Viện. Thực hiện quyết định của Bộ, Viện Môi trường Nông nghiệp đã tiến hành lập quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án và phương án kiến trúc sơ bộ các hạng mục đầu tư, trong đó có hạng mục Nhà thí nghiệm, làm việc, đào tạo tập huấn với quy mô xây dựng gồm 5 tầng và 7 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 1300 m2, diện tích sàn khoảng 8.200 m2, vị trí dự kiến xây dựng trên khu đất hiện là đất thí nghiệm của Viện. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án, Viện đã làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố để xin thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, được UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng của thành phố chấp thuận cho phép Viện lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới. Theo đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại công văn số 1223/QHKT-P1 ngày 25/4/2011, Viện Môi trường Nông nghiệp sẽ phải lập quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng trụ sở làm việc trên một phần đất phía Nam (khu khuôn viên trụ sở hiện tại của Viện - diện tích khoảng 4.500 m2), theo hướng thấp tầng (tối đa 5 tầng). Do giới hạn về không gian và phải đảm bảo mật độ xây dựng theo quy định của Thành phố nên diện tích mặt bằng để xây dựng tòa nhà mới chỉ còn khoảng 900 m2, nếu điều chỉnh theo phương án xây dựng nhà 5 tầng thì diện tích sàn dự kiến còn lại là 4.500 m2, thấp so với nhu cầu sử dụng đặt ra.
Xét đề nghị của Viện Môi trường Nông nghiệp và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại công văn số 1018/KHNN-XDCB ngày 22/7/2011 và điều kiện thực tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho phép Viện Môi trường Nông nghiệp được giữ nguyên phương án xây dựng Nhà thí nghiệm, làm việc, đào tạo tập huấn gồm 7 tầng tại vị trí khu đất của Viện đã được UBND Thành phố cho phép xây dựng.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, giúp đỡ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Quy hoạch-kiến trúc, Sở Xây dựng, TP Hà Nội;
- Lưu VT, KH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng