BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2214 TCT/NV2
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 309 CT/NQD ngày 14/5/2003 của Cục Thuế tỉnh Hà Tây về thuế suất thuế GTGT sản phẩm dầu đậu, dầu lạc, dầu trầu..., Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào điểm 3.17, mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và Chương 20 Phục lục số 4 Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu (ban hành kèm theo) thì sản phẩm dầu đậu, dầu lạc, dầu trầu chế biến từ rau quả, hạt, hoặc các phần khác của cây áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tây biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc