TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/TLĐ
"Đề nghị triển khai cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính"

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các công đoàn ngành trung ương
- Các công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ

Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ (tại Côngvăn số 8508/VPCP-KSTT ngày 30/11/2011) và của Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam (tại Công văn số 1996/MTTW-BTT ngày 06/12/2011) về việc hỗtrợ triển khai cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" nhằmtìm kiếm các sáng kiến, giải pháp cải cách thiết thực giúp cắt giảm gánh nặng,chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức; đồng thời tuyêntruyền về quyết tâm của Chính phủ trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tổng Liên đoàn đề nghị các Công đoàn Ngành, Liênđoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàntriển khai những nội dung công việc thực hiện cuộc thi như sau:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp triển khaicuộc thi, hướng dẫn công đoàn cấp dưới phổ biến rộng rãi nội dung, thể hiệncuộc thi, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cựchưởng ứng tham gia cuộc thi.

Mẫu phiếu tham gia dự thi được đăng tải trên Cổngthông tin Chính phủ tại địa chỉ website: www.chinhphu.vn và trang thông tinđiện tử www.thutuchanhchinh.vn

2. Huy động các cơ quan báo chí, các phương tiện,loại hình truyền thông của tổ chức Công đoàn nhằm đẩy mạnh vận động, tuyêntruyền các cá nhân, tổ chức tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam
- Lưu: Văn thư, Tổng hợp

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tiến Hòa