VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 234/BXD-KHTC ngày 14 tháng 02 năm 2014; ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 2844/BTC-TCDN ngày 06 tháng 3 năm 2014) về việc phê duyệt bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Xây dựng và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam báo cáo căn cứ và sự cần thiết bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty này.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, ĐMDN, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn