BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/BNN-CB
V/v Thuế xuất khẩu mặt hàng cao su

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận đượccông văn số 9375/BTC-CST ngày 18/7/2011 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnhtăng mức thuế xuất khẩu mặt hàng cao su từ 0 lên 5%. Sau khi xem xét ý kiến củaHiệp hội cao su và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNTcó ý kiến như sau:

Cao su là cây trồng có nhiều tiềmnăng của Việt Nam, vì vậy tại Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 03/6/2009 về phêduyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Thủ tướngChính phủ đã xác định chỉ tiêu phát triển đến năm 2015 là: diện tích đạt800.000 ha, sản lượng mủ đạt 1,1 triệu tấn và có nhiều chính sách kèm theo đểđẩy mạnh phát triển ngành cao su. Trong đó có chính sách không thu thuế xuấtkhẩu.

Hiện nay, mủ cao su sơ chế của ViệtNam sản xuất ra chủ yếu là để xuất khẩu, các nhà máy chế biến cao su trong nướcmới chỉ tiêu thụ khoảng 18% sản lượng cao su của cả nước. Thực tế trong sảnxuất và xuất khẩu ngành cao su cũng gặp nhiều khó khăn và thăng trầm, đồng thờicũng đóng góp cho ngân sách qua các khoản thuế khác như Hiệp hội và Tập đoànCông nghiệp cao su đã trình bày.

Với các lý do đó, Bộ Nông nghiệp vàPTNT đề nghị:

1. Không thu thuế xuất khẩu đối vớicác mặt hàng:

- Cao su thiên nhiên mã HS 4001 cógiấy chứng nhận kiểm phẩm từ các phòng kiểm phẩm đạt cấp quốc gia. Vì đây làcác mặt hàng khuyến khích xuất khẩu.

- Cao su tổng hợp mã HS 4002. Vìcác mặt hàng này Việt Nam chưa sản xuất được, chỉ là tạm nhập, tái xuất.

2. Từ năm 2012 sẽ thu thuế 3% đốivới các mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu, để hỗ trợ quản lý chất lượng caosu xuất khẩu, xây dựng uy tín thương hiệu cao su Việt Nam như Hiệp hội cao suđã đề nghị. Cụ thể là các mặt hàng:

- Cao su thiên nhiên mã HS 4001không có giấy chứng nhận kiểm phẩm từ các phòng kiểm phẩm đạt cấp quốc gia. Vìcác mặt hàng mủ cao su đã xuất khẩu nhưng không kiểm phẩm thường có chất lượngkhông đạt đúng phẩm cấp, gây mất uy tín cho thương hiệu cao su Việt Nam.

- Cao su hỗn hợp mã HS 4005. Vì cácmặt hàng này thực chất chỉ phối trộn thêm một ít cao su tổng hợp theo yêu cầucủa khách hàng, nhằm hưởng mức thuế ưu đãi ở nước nhập khẩu và Việt Nam chưaxây dựng tiêu chuẩn chất lượng đối với các mặt hàng này.

Trên đây là ý kiến góp ý của BộNông nghiệp và PTNT theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Cục CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Bá Bổng