BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2215/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng công trìnhgiao thông 1

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1116/TCT-KHTT ngày 21/11/2011của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 về việc điều chỉnh giá hợpđồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đãký kết giữa các bên. Đơn giá trúng thầu cùng các điều kiện của hợp đồng là căncứ để điều chỉnh giá hợp đồng (kể cả trường hợp đơn giá tổng hợp bao gồm cáccông tác phụ trợ).

2. Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng bằng phương pháp bù trừtrực tiếp chênh lệch vật liệu thì giá trị điều chỉnh là giá trị chênh lệch vậtliệu (chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu nộp hồsơ thanh toán trừ giá vật liệu cao hơn của giá vật liệu trong hợp đồng hoặc giávật liệu được thông báo, công bố tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu) nhânvới khối lượng vật liệu thực hiện được nghiệm thu trong kỳ thanh toán và cácchi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế… là phù hợp với quy địnhhiện hành.

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 căn cứ ý kiếnnêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn