BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2215/CV-TCCB
V/v chính sách ưu đãi đối với người lao động trong Cty LD TNHH Hải Hà-Kotobuki

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

Kính gửi Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn Hải Hà Kotobuki

Bộ công nghiệp đã nhận được Đơn kiến nghị ngày 07 tháng 4 năm 2003 của Đại diện lãnh đạo và Công đoàn Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Hải Hà-Kotobuki về việc giải quyết chế độ đối với người lao động khi Công ty Bánh kẹo Hải Hà cổ phần và có kế thừa hoạt động của Liên doanh. Về vấn đề này, Bộ công nghiệp có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần thì người lao động đang làm việc tại đơn vị liên doanh của doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá không thuộc đối tượng được mua cổ phần ưu đãi.

2. Người lao động trong đơn vị liên doanh có quyền mua cổ phần theo giá không ưu đãi như quy định tại khoản 4 Điều 23 và Điều 24 của Nghị định 64/2002/NĐ-CP nêu trên./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuỷ