BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2215 TCT/DNK
V/v thuế suất thuế GTGT sản phẩm phôi gang đúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Hanh Yên

Trả lời công văn số 02CV/CTHY ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Công ty TNHH Hanh Yên về việc kiến nghị về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

- Tại điểm 2.34, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 128/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu. Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý bao gồm những sản phẩm trực tiếp của công nghiệp luyện cán kéo ở dạng nguyên liệu hoặc sản phẩm, như: sản phẩm kim loại ở dạng thỏi, thanh, tấm, dây. Những sản phẩm luyện cán kéo đã sản xuất chế biến thành các sản phẩm khác thì thuế suất được xác định theo mặt hàng.

Theo quy định trên, Công ty TNHH Hanh Yên sản xuất sản phẩm phôi gang đúc thô xi lanh xe máy, phôi gang đúc thô vòng găng may ơ xe máy là sản phẩm tiêu dùng, thuế suất thuế GTGT là 10%; sản phẩm cột đèn chiếu sáng thuế suất 5%.

- Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, trường hợp năm 2003 Công ty TNHH Hanh Yên đã bán hàng ghi hoá đơn GTGT sai thuế suất thuế GTGT các mặt hàng phôi gang đúc thô xi lanh xe máy, phôi gang đúc thô vòng găng may ơ xe máy theo quy định của Luật thuế GTGT thì cơ quan Thuế không tính và truy thu thuế GTGT do tính sai.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hanh Yên biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến