BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn thủ tục xác nhận cá nhân cư trú tại Việt Nam hay tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Văn phòng đại diện La-Z-Boy Global Limited tại Việt Nam
(Địa chỉ: Lầu 19, Số 37 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công vănkhông số ngày 13/5/2011 của Văn phòng đại diện La-Z-Boy Global Limited tại ViệtNam đề nghị hướng dẫn về thủ tục xác nhận cá nhân cư trú tại Việt Nam hay tạinước ngoài. Về việc này, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn cụ thể:

- Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuếtại công văn số 3473/TCT-TNCN ngày 08/9/2010: “1… điều kiện cá nhân có nhà thuêđể ở tại Việt Nam với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên là đối tượngcư trú chỉ áp dụng trong trường hợp cá nhân đó không chứng minh được là đối tượngcư trú của nước nào. Nếu ở Việt Nam trên 90 ngày và dưới 183 ngày trong nămdương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đến Việt Nam nhưng chứngminh được là đối tượng cư trú của một nước khác thì cá nhân đó vẫn là đối tượngkhông cư trú tại Việt Nam.”

- Để chứng minh tình trạng cư trú củacá nhân tại một nước khác thì tại Công văn số 4999/TCT-TNCN ngày 09/12/2010 củaTổng cục Thuế đã có hướng dẫn: Cá nhân là người nước ngoài phải sử dụng bản gốcGiấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp.

Như vậy, trong trường hợp Hợp chủngquốc Hoa Kỳ (là nước chưa ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với ViệtNam) không có chế độ cấp giấy chứng nhận cư trú thì nhân viên mang quốc tịchHoa Kỳ của Văn phòng đại diện La-Z-Boy Global Limited tại Việt Nam phải sử dụngbản sao giấy khai sinh, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thếvà bản sao hồ sơ khai thuế/mẫu báo cáo thu nhập (mẫu W-2) để chứng minh tình trạngcư trú của mình tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tài liệu này phải được dịch ra tiếngViệt, người nộp thuế ký tên, đóng dấu trên bản dịch và chịu trách nhiệm về nộidung bản dịch theo hướng dẫn tại điểm 4, Điều 5 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòngđại diện La-Z-Boy Global Limited tại Việt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT (2b));
- Vụ Chính sách;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn