BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2215/TM-XNK
V/v hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu đi EU năm 2002

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Sở Thương mại thành phố Đà Nẵng Phòng Quản lý XNK Tp.Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 1350/TM-KHĐN ngày 3/12/2002 của Sở Thương mại thành phố Đà Nẵng về việc nêu trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển hạn ngạch bổ sung đối với hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2002 vào thị trường EU cho Sở Thương mại thành phố Đà Nẵng với số lượng như sau:
- Áo lót nhỏ (Cat.31): Cấp 40.000 chiếc

Bộ Thương mại xin thông báo để quý Sở biết và phân bổ hạn ngạch cho doanh nghiệp trực thuộc để thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu