BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Tân Phát
(đ/c Km12, quốc lộ 1A-Thanh Trì - Hà Nội)

Trả lời công văn số 080508/CVTPngày 8/5/2008 của Công ty Tân Phát đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối vớihàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về người khai hải quan:

Thực hiện theo quy định tại Điều 5,Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

2. Về hồ sơ hải quan:

Thực hiện theo quy định tại khoản2, Điều 7, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫntại điểm II.2, mục 1, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của BộTài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để QuýCông ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hànghóa để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh