BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2217/TCHQ-PC
V/v gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh An Giang.

Trảlời công văn số 669/HQAG-CBL ngày 18/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang vềviệc xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi viphạm của ông Kim Srun tại Biên bản vi phạm hành chính số 09/BB-HCl do Chi cụcHải quan cửa khẩu Khánh Bình lập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002; Điều9, Điều 23 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 vàPháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chínhnăm 2008; căn cứ hồ sơ vụ việc và đề nghị của Cục Hải quan tỉnh An Giang taịcông văn nêu trên, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra quyết định xửphạt đối với trường hợp vi phạm trên là 30 ngày, kể từ ngày 08/5/2013.

Trongthời hạn được gia hạn, Cục Hải quan tỉnh An Giang chịu trách nhiệm xử lý dứtđiểm vụ việc trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường