BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2217 TCT/NV2
V/v thuế GTGT đối với hoạt động bán tài sản để thu hồi nợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Nghệ An

Trả lời công văn số 52 HTPT/CV ngày 21/3/2003 của Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Nghệ An về việc “đề nghị không phải nộp thuế GTGT đối với hoạt động xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ”. Sau khi Chi nhánh Quỹ HTPT bổ sung hồ sơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 34 Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1998 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng quy định. “Trong trường hợp các bên thoả thuận thực hiện phương thức bán tài sản bảo đảm tiền vay thỉ bên được bán tài sản có thể là khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh bán, tổ chức tín dụng bán, hai bên phối hợp cùng bán, uỷ quyền cho bên thứ ba bán ...”.

Khoản 1 - Điều 1 Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP nêu trên quy định. “Việc cấp tín dụng của Quỹ HTPT và của các tổ chức tài chính nhà nước khác, nếu phát luật có quy định về biện pháp bảo đảm, thì cũng được áp dụng các quy định của Nghị định này”.

Điểm 1b, mục I Thông tư số 62/2002/TT-BTC ngày 18/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng quy định: “Tổ chức tín dụng ủy quyền việc bán tài sản bảo đảm tiền vay cho các tổ chức sau: Trung tâm bán đấu giá tài sản; Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy định của Pháp luật về bán đấu giá tài sản; Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Thương mại; Tổ chức có chức năng được mua bán tài sản để bán”.

Như vậy, trường hợp Chi nhánh Quỹ HTPT Nghệ An uỷ quyền cho Công ty đầu tư hợp tác với Lào thực hiện bán đấu giá tài sản để trả nợ thì đơn vị được vận dụng các quy định tại Nghị định số 178/1999/NĐ-CP nêu trên khi thực hiện xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ.

Công văn này thay thế Công văn số 955 TCT/NV2 ngày 17/3/2003 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Nghệ An biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc