VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2217/VPCP-KTN
V/v Báo cáo thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụđược giao liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, báo cáo Thủtướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 4 năm 2009, cụ thể như sau:

1.Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tiến độ thẩm định Dự án.

2.Bộ Công Thương báo cáo về dự thảo Nghị định về nhà máy điện hạt nhân; Quy hoạchđịa điểm xây dựng các dự án điện hạt nhân.

3.Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc ban hành các tiêu chuẩn lựa chọn địađiểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ trên biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn: Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng