BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2218 TM/ĐT
V/v giải quyết số ôtô tạm nhập phục vụ các dự án ODA

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2001

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
- Tổng cục Hải quan.

Đến nay, nhiều Dự án khôi phục Quốc lộ 1 bằngnguồn vốn ODA đã và đang hoàn thành. Theo cơ chế xuất nhập khẩu hiện hành, việcxử lý số ôtô tạm nhập khẩu của các Ban Quản lý dự án và nhà thầu nước ngoàiphục vụ thi công các dự án nói trên gặp một số vướng mắc cần phải báo cáo Chínhphủ để xin ý kiến giải quyết.

Bộ Thương mại thấy rằng phần lớn số xe ôtô tạmnhập khẩu phục vụ thi công các dự án khôi phục Quốc lộ 1 từ những năm 1994,1995, 1996 bằng 2 nguồn tiền sau:

1/ Nguồn tiền trích từ dự án ODA: Thực chất sốôtô này là thuộc sở hữu của phía Việt Nam. Lẽ ra Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án)phải thực hiện phương thức nhập khẩu số ôtô này chứ không phải tạm nhập táixuất. Do chủ đầu tư trước đây thực hiện không đúng phương thức nhập khẩu, khidự án hoàn thành, số xe ôtô tạm nhập này phải được thực hiện tái xuất tại chỗvà nhập khẩu tại chỗ để hoàn tất thủ tục (kể cả nộp thuế) để giao xe cho Chủđầu tư quản lý và sử dụng.

2/ Nguồn tiền của Nhà thầu: số xe ô tô này thuộcsở hữu của nhà thầu, theo quy định sau khi hoàn thành dự án là phải tái xuấthoặc bán lại cho phía Việt Nam nếu được phép.

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Thương mại đã cóvăn bản số 2027/TMĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến giải quyết (xinsao gửi kèm theo) theo hướng sau:

1/ Đối với xe ô tô tạm nhập bằng tiền của dự án(thuộc sở hữu của phía Việt Nam) thì cho phép nhập khẩu để hoàn tất thủ tục nộpthuế và giao xe cho Chủ đầu tư (Bộ Giao thông vận tải), thực hiện nghĩa vụ đóngthuế với Nhà nước. Đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét báo cáo Thủtướng về việc sử dụng số tài sản này.

2/ Đối với xe ô tô tạm nhập khẩu thuộc sở hữucủa nhà thầu nước ngoài: cho phép nhập khẩu tại chỗ với điều kiện phù hợp vớicơ chế XNK hiện hành (có năm sản xuất sau 1995, chất lượng từ 80% trở lên vàkhông chạy xăng pha chì). Nếu không đáp ứng điều kiện trên thì nhà thầu phảitái xuất, không được bán tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 89/Pg-KTTHngày 5/6/2001 đề nghị lấy ý kiến của các cơ quan liên quan trước khi báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Vậy xin đề nghị Quý Bộ, Tổng cục có ý kiến về vấnđề nêu trên để Bộ Thương mại tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến xin gửi về Bộ Thương mại (Vụ Đầu tư)trước ngày 20/6/2001./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu