BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2219/BGTVT-ATGT
V/v: tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

Kinh gửi:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Trong năm 2010 và 03 tháng đầunăm 2011 đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông hàng hải nghiêm trọng và đặcbiệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Điển hình là các vụtai nạn đối với tàu Phú Tân, Vân Đồn 02 và Hùng Cường 168 xảy ra cuối tháng 12năm 2010, làm chết và mất tích 38 người, gây tổn thất toàn bộ tàu và hàng hóa.Gần đây nhất, vào ngày 06/4/2011 đã xảy ra tai nạn đâm va giữa tàu Phúc Hải 05và tài Bình Minh 28 làm 02 người chết và 03 người mất tích. Mặt khác, thời gianqua đã có nhiều tàu thuộc sở hữu của các chủ tàu Việt Nam bị các chính quyềncảng nước ngoài (PSC) lưu giữ do có các khiếm khuyết liên quan đến an toàn, anninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường ở mức cao…

Để tăng cường công tác bảo đảman toàn, an ninh hàng hải và để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn hànghải làm thiệt hại về người, tài sản và phòng ngừa gây ô nhiễm môi trường, BộGiao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụsau:

1. Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạocác Cảng vụ Hàng hải:

a) Tăng cường công tác giám sát,kiểm tra hoạt động của tàu thuyền, cảng biển; phát hiện kịp thời và xử lýnghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh hàng hải như:

- Có biện pháp xử lý kiên quyếtđối với các tàu không đủ điều kiện về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễmmôi trường.

- Phương tiện được bố trí thuyềnbộ theo đúng định biên an toàn tối thiểu, thuyền viên có chứng chỉ chuyên môntheo quy định và thuyền viên, hành khách làm việc trên tàu theo đúng danh sáchđã khai báo khi làm thủ tục.

- Phương tiện chở đúng tải trọngcho phép, sử dụng đủ tàu lai, hoa tiêu và thực hiện việc neo đậu, cập mạn theođúng quy định.

- Tàu biển mang cấp hạn chế hoạtđộng đúng vùng biển và điều kiện khí tượng thủy văn cho phép.

- Kiên quyết không cấp phép ravào các cảng cho các tàu biển thuộc phạm vi áp dụng Bộ luật quốc tế về an ninhtàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) khi không tuân thủ đầy đủ các quy định vềan toàn hàng hải.

b) Yêu cầu Công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và miền Nam tổ chứcvận hành tốt hệ thống báo hiệu hàng hải, ra thông báo hàng hải kịp thời vàthanh thải nhanh chóng, có hiệu quả các chướng ngại vật gây mất an toàn chohoạt động hàng hải.

c) Lập kế hoạch và giám sát chặtchẽ kế hoạch điều động tàu, tốc độ chạy tàu trên các đoạn luồng có giới hạn tốcđộ, tổ chức phân luồng hợp lý đặc biệt đối với những đoạn luồng một chiều đểhạn chế tai nạn hàng hải. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không thực thiđầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

d) Bổ sung kịp thời các trangthiết bị hỗ trợ, giám sát hoạt động của các phương tiện trong vùng nước cảngbiển hoặc tổ chức chốt chặn tại những khu vực luồng hẹp, nguy hiểm dễ xảy ratai nạn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan vàchính quyền địa phương để giải tỏa đăng đáy khai thác thủy sản, phương tiệnnuôi trồng thủy sản, các điểm khai thác cát trái phép và các phương tiện thủynội địa hoạt động lấn chiếm luồng hàng hải.

2. Cục Hàng hải Việt Nam tăngcường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở đào tạo; rà soát, đưara các giải pháp nâng cao chất lượng của công tác đào tạo, huấn luyện và tổchức thi cho thuyền viên. Kiên quyết không cấp chứng chỉ chuyên môn đối vớinhững thuyền viên không đủ điều kiện về năng lực chuyên môn và ý thức chấp hànhluật pháp.

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam tổchức kiểm tra việc đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, an ninhhàng hải đối với tàu biển, các phương tiện thủy nội địa đảm bảo phương tiện chỉđược cấp giấy chứng nhận khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, anninh hàng hải, quy định phòng ngừa ô nhiễm môi trường của Việt Nam và các Côngước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đặc biệt chú trọng đánh giá hệ thốngquản lý an toàn và hệ thống an ninh theo quy định của Bộ luật Quản lý an toànquốc tế (Bộ luật ISM) và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộluật ISPS) của các tàu và công ty tàu biển thuộc phạm vi áp dụng các bộ luậtnày. Kiên quyết thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp khi các chủ tàu, công tykhai thác tàu không đáp ứng được các yêu cầu. Đưa ra các giải pháp cụ thể và xửlý nghiêm đối với các chủ tàu có tàu mang quốc tịch Việt Nam và tàu mang cấpđăng kiểm VR bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài.

4. Cục Đường thủy nội địa ViệtNam phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam trong việc cung cấp thông tincác tàu biển đến và rời cảng đường thủy nội địa để đảm bảo giám sát, điều tiết,khi tàu chạy qua luồng hàng hải cũng như hoạt động trên biển.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầucác đơn vị nêu trên triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, kịp thờiphát hiện những bất cập, vướng mắc báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr Lê Mạnh Hùng;
- Công ty TNHH 1 T/v BĐATHH MB, MN;
- Lưu: VT, ATGT(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường