BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2219/BNN-HTQT
V/v Làm việc với chuyên gia tư vấn và chia sẻ thông tin liên quan tới các dịch bệnh mới nổi ở động vật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng PAHI trực thuộc Vụ Hợptác quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang thực hiện Dự án"Hỗ trợ quản trị tri thức và đối thoại chính sách thông qua Đối tác phòngchống cúm gia cầm và cúm ở người" (KMP-API) được tài trợ bởi USAID. Mộttrong những mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và cộng đồngnhà tài trợ trong việc hoạch định chính sách liên quan đến hoạt động phòngchống cúm gia cầm cũng như các dịch bệnh mới nổi ở động vật tại Việt Nam.

Để thực hiện những mục tiêu này, BộNông nghiệp và PTNT xin được cử chuyên gia tư vấn quốc tế là TS. Anne McLeod -quốc tịch Anh và chuyên gia tư vấn trong nước là TS. Hoàng Xuân Trung tới làmviệc với Quý cơ quan, trong khoảng thời gian từ 12-20/5/2012, để thu thập thôngtin cho chương trình nghiên cứu về những tác động của dịch bệnh truyền nhiễmmới nổi trên động vật đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quýcơ quan giúp đỡ, bố trí thời gian làm việc và cung cấp thông tin cho các chuyêngia tư vấn nêu trên. Văn phòng dự án xin liên hệ trước với Quý cơ quan về thờigian làm việc cụ thể.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý cơquan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Kim Long