BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------

Số: 2219/TCHQ-KTTT
V/v: viện trợ không hoàn lại làm từ thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng
(51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 47/CV-QTLV ngày19/04/2010 của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng về việc miễn thuế giầy thể thao Nike thành phẩm (gia công cho nước ngoài bị lỗi kỹ thuật) viện trợ không hoàn lại cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 2, Điều 2 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ; Khoản 19 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì:

Hàng hoá là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài cho Việt Nam nếu có xác nhận là hàng viện trợ không hoàn lại của cơ quan có thẩm quyền thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 71, Điều 73 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trên cơ sở hướng dẫn thủ tục hải quan biếu, tặng máy móc, thiết bị thuê, mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm tại khoản 6.2.4 điểm XII.6, Mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài, đề nghị Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng phối hợp với Công ty Falcon Uneversal Services Corporation, R.O.C liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan (nơi đăng ký hợp đồng gia công) để được hướng dẫn giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng