BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2219/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế linh kiện điều hòa, máy hút bụi NK

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam.
(Tầng 12-Tòa nhà Melia-44B Lý Thường Kiệt-HN)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 72/LGEVN ngày27/4/2011 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam về việc xử lý thuế linh kiệnđiều hòa, máy hút bụi nhập khẩu để sản xuất lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ, máyhút bụi. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 quy định mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩuưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Căn cứ Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc tính và nộp thuế theoquy định hiện hành và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờkhai hải quan hàng nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LG ElectronicsViệt Nam được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang