BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2219/TCT-PCCS
V/v: Hóa đơn lẻ in từ máy tính tiền và xử phạt về việc mất biên lai, ấn chỉ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 707/CT-AC ngày 25/4/2006 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về đăng ký sử dụng hóa đơn lẻ in từ máy tính tiền và việc xử phạt đối với hành vi làm mất biên lai, ấn chỉ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về hóa đơn bán lẻ in từ máy tính tiền.

Tại điểm 7 Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn quy định: "Hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền do Bộ Tài chính phát hành hoặc do tổ chức, cá nhân tự in đăng ký với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Mẫu hóa đơn bán lẻ in từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu như: Tên, địa chỉ, mã số thuế, đơn vị bán hàng; Tên, địa chỉ, mã số thuế, đơn vị mua hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT. Hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên, liên 1: lưu, liên 2: giao khách hàng".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hóa đơn bán lẻ in từ máy tính tiền đáp ứng được đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định nêu trên và đã được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng thì được sử dụng làm căn cứ tính thuế.

2/ Xử phạt về hành vi làm mất tem, vé đã in sẵn mệnh giá.

Tem, vé, chứng từ thu phí, lệ phí đã được in sẵn mệnh giá nên khi mất đã hạn chế việc lợi dụng, gian lận về thuế. Do vậy, mức xử phạt hành chính đối với hành vi làm mất các chứng từ này là phạt theo mệnh giá in sẵn trên chứng từ bị mất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương