THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Công Thương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Bộ Công Thương.
Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 60/BC-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 11164/BTC-TCDN ngày 22 tháng 8 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 796/BKHĐT-PTDN ngày 01 tháng 9 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3039/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 9 năm 2011) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Thực hiện cổ phần hóa:
a) Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương:
- Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
+ Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam.
+ Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
+ Công ty mẹ - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp
- Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện máy.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng V.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Xúc tiến thương mại.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giao nhận kho vận ngoại thương.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện máy và Đầu tư.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm và Đầu tư công nghệ FOCOCEV.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC.
b) Các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Caric.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Duyên Hải.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Quang Trung.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Hà Nội.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí.
c) Các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diesel Sông Công.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam.
d) Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp; Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp quyết định tỷ lệ cổ phần cần nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

2. Việc cổ phần hóa Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp thực hiện theo chủ trương và quy định chung về cổ phần hóa đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học.
3. Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Bộ cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). 25
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?