BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 221TCT/DNNN
V/v: Căn cứ kê khai nộp thuế và hạch toán doanh thu hàng XK

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Chinhánh Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm Bình Dương

Trảlời công văn số 10/CNBD-CV ngày 8/12/2004 của Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩunông sản và thực phẩm Bình Dương về căn cứ kê khai nộp thuế và hạch toán doanhthu hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Điểm 1.1 – Mục VI – Phần B – Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì tổchức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn giao chokhách hàng. Hóa đơn là chứng từ xác nhận khối lượng, giá trị của hàng hóa, dịchvụ mua, bán, trao đổi, xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giaodịch mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Do đó, trường hợp của đơn vị phảicăn cứ vào hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài để kê khai nộpthuế và hạch toán doanh thu hàng xuất khẩu

Tổngcục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bình Dương
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc