BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 222/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn xác định điều kiện năng lực

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1022/SXD-KTXD ngày 16/10/2007 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ xin ý kiến về xácđịnh điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trường. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 63của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình, thì chỉ huy trưởng công trường phải có bằng đại họctrở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình...Như vậy, những ngườicó trình độ đại học thuộc chuyên ngành thuỷ nông, thuỷ công nếu có đủ các điềukiện khác theo quy định thì có thể được đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng côngtrường.

Tuy nhiên, được đảm nhận chức danhchỉ huy trưởng công trường hạng 1 hay hạng 2 còn phụ thuộc vào thời gian và kinhnghiệm của cá nhân đó đã từng tham gia thi công loại công trình nào thì mớiđược làm chỉ huy trưởng công trình loại đó. Đồng thời việc bổ nhiệm vào chứcdanh này là thuộc quyền của chủ doanh nghiệp sử dụng lao động, căn cứ vào cácđiều kiện theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngđề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên
- Lưu VP,XL. (NTH-04)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh