TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc sử dụng tờ khai XNC cho hành khách qua lại cửa khẩu quốc gia

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 131/HQLA-NVngày 21/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tại trích yếu, CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long Annghiên cứu kỹ nội dung quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 66/2002/NĐ-CPngày 01/7/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh,nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế và điểm 1 công văn số 9744/NHNN-QLNH ngày 22/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thựchiện Thông tư số 15/2011/TT-NHNN để chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan hướngdẫn khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc gia thực hiện khai báo hải quan trêntờ khai nhập cảnh - xuất cảnh hiện hành trong trường hợp khách xuất nhập cảnhmang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt vượt định mức theo quy địnhcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp phát sinh vướng mắc,vượt thẩm quyền giải quyết, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo kịp thờiTổng cục Hải quan để có chỉ đạo xử lý.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Long An được biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức