BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 222/QLCL-CL1
V/v phối hợp kiểm soát thủy sản xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh/thành phố
- Hải quan cửa khẩu có thủy sản xuất khẩu.

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản xin chânthành cảm ơn sự hợp tác của các Quý đơn vị đối với hoạt động kiểm soát chấtlượng thủy sản xuất nhập khẩu trong thời gian qua. Sự phối hợp hiệu quả củaTổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh/thành phố, Hải quan cửa khẩu có thủysản xuất khẩu đã góp phần quan trọng giúp việc xuất khẩu thủy sản Việt Namtrong những năm qua đạt kết quả tốt.

Hiện nay, Liên bang Nga (tiếp theo đó có thể là các thị trườngEU, Hàn Quốc, Canada, Úc…) yêu cầu cơ quan kiểm tra chứng nhận (Cục Quản lýChất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - NAFIQAD) kiểm soát chặt chẽ lô hàng tạicảng nhằm đảm bảo lô hàng xuất khẩu phù hợp với lô hàng đã được kiểm tra.

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, ngày 18/12/2008, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 4041/QĐ-BNN-QLCL về việctăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩuvào Liên bang Nga (xin xem tài liệu gửi kèm), trong đó yêu cầu NAFIQADtiến hành giám sát đột xuất việc kiểm soát lô hàng tại cảng xuất khẩu.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản trân trọngđề nghị Cục Hải quan các tỉnh/thành phố, Hải quan cửa khẩu có thủy sản xuấtkhẩu tạo điều kiện, bố trí làm việc với các Trung tâm chất lượng nông lâm thủysản vùng đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản) để thốngnhất các nội dung, thủ tục thực hiện và biện pháp phối hợp trong hoạt động kiểmsoát lô hàng tại cảng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lương Lê Phương (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Các Trung tâm vùng;
- Các PCT (để biết);
- Lưu: VT, CL1.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Như Tiệp