UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 222/SXD-QLCL
“Về việc thực hiện Thông tư số: 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 và Chỉ thị số: 02/CT-BXD ngày 21/3/2011 của Bộ Xây dựng”

Phú Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Các Chủ đầu tư hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh;
- Các đơn vị Thi công, Tư vấn xây dựng trên địa bàn Tỉnh;

- Ngày 03/12/2010, Bộ Xây dựng đãban hành Thông tư số: 22/2010/TT-BXD về việc quy định về An toàn lao độngtrong thi công xây dựng công trình. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45ngày, kể từ ngày ký (17/01/2011);

- Ngày 21/3/2011, Bộ Xây dựng đã banhành Chỉ thị số: 02/CT-BXD về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảoAn toàn – Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng.

Hiện nay, ở một số đơn vị hoạt độngxây dựng, việc thực hiện các quy định về An toàn – Vệ sinh lao động và Phòngchống cháy nổ trong ngành xây dựng chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng Antoàn lao động trong thi công xây dựng công trình chưa đảm bảo, để xảy ra tainạn lao động tại một số công trình xây dựng, mà nguyên nhân chủ yếu là do ngườisử dụng lao động và người lao động chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc cácquy định về An toàn – Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ. Do vậy, yêu cầuvề đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong quá trìnhthi công các công trình xây dựng là hết sức quan trọng và cần được các Chủ đầutư, Ban quản lý dự án hoặc Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công, nhàthầu thi công, cũng như người lao động trực tiếp thi công xây dựng các côngtrình nhận thức rõ hơn nữa về trách nhiệm của đơn vị cũng như cá nhân trong quátrình lao động.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đề nghị cácChủ đầu tư, Ban quản lý dự án hoặc Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thicông, nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện Thông tư số: 22/2010/TT-BXD và Chỉthị số: 02/CT-BXD này nhằm đảm bảo an toàn, ngăn chặn tai nạn trong lao động,bảo vệ tài sản, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho công nhân viên chức lao động ởmỗi đơn vị trong Ngành.

Vậy, Sở Xây dựng Thông báo các Chủđầu tư, đơn vị hoạt động xây dựng biết, thực hiện./.

(Xem Thông tư số: 22/2010/TT-BXD vàChỉ thị số: 02/CT-BXD trên Website Sở Xây dựng: http://xaydung.phuyen.info.vn)

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- GĐ, PGĐ Sở XD;
- Website Sở XD;
- Lưu: VT, P5 (TVQH-100b).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thái Bình

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNGTRONG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Kèm theo công văn số 1106/LĐTBXH-BHLĐ )

1. Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ quốcgia về an toàn và vệ sinh lao động.

2. An toàn để sản xuất, sản xuấtphải an toàn.

3. Phát triển sản xuất, kinh doanhphải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường.

4. Phòng chống cháy nổ là tráchnhiệm, nghĩa vụ của mọi người làm việc trong doanh nghiệp.

5. Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghềnghiệp trong lao động - sản xuất là trách nhiệm của mọi người.

6. Chấp hành quy trình, biện pháplàm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động.

7. Phòng chống cháy nổ tốt mang lạilợi ích thiết thân cho doanh nghiệp và người lao động.