BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 222/TCT-TNCN
V/v giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2009

Kínhgửi: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyểnvăn bản số 860/TTĐT-BĐ ngày 29/12/2008 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ hỏivề chính sách thuế thu nhập cá nhân của bạn đọc Trần Thị Mai. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.1.4 mục I phần B Thôngtư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập cá nhân hướng dẫn về việc các đối tượng được xác định là ngườiphụ thuộc của đối tượng nộp thuế, trong đó tại tiết d, khoản 3.1.4 quy định:“Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao độngtheo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, khôngnơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quyđịnh tại điểm 3.1.5 dưới đây mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôidưỡng”. và điểm 3.1.5 mục I phần B thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 cũngquy định: “Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụnggiảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhậpkhông vượt quá 500.000 đồng”.

Căn cứ vào quy định trên đây thì:

- Trường hợp bố mẹ chị mai ngoàiđộ tuổi lao động hoặc đang trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khảnăng lao động và thực tế chị đang nuôi em ăn học phổ thông, em chị không có thunhập hoặc có thu nhập nhưng thấp hơn 500.000 đồng bình quân/tháng tính trên tổngcác khoảng thu nhập trong năm thì chị được khai để tính giảm trừ gia cảnh đốivới người em trai.

- Trường hợp bố mẹ chị Mai đang trongđộ tuổi lao động, sức khoẻ bình thường thì chị không được tính giảm trừ giacảnh đối với người em trai.

Tổng cục Thuế trả lời để chị TrầnThị Mai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bạn đọc;
- Vụ PC,
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải