VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 222/VPCP-KTTH
V/v: hướng dẫn ưu đãi thuế đối với Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: BộTài chính

Xétđề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15715/BTC-PC ngày 24 tháng 12 năm 2008về việc rà soát, kiểm tra văn bản hướng dẫn ưu đãi thuế liên quan đến Khu Kinhtế thương mại đặc biệt Lao Bảo, thay mặt Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị Bộ Tài chính tại công văn trên.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ TH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng