BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2220/BNN-TCCB
V/v xếp bậc lương công chức được tuyển dụng đã có thời gian đóng BHXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Pháp chế, Tài chính;
- Văn phòng Bộ;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Trồng trọt, Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản,
- Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp.

Trong đợt Bộ tuyển dụng công thứctháng 4/2009 có một số thí sinh trúng tuyển công chức đã có thời gian công tácđóng bảo hiểm xã hội phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo và công việc đượctuyển dụng. Để tạo điều kiện về chế độ cho người được tuyển dụng, Bộ có côngvăn số 2869/BNN-TCCB ngày 09/9/2009 gửi Bộ Nội vụ đề nghị được tính thời gianlàm việc có đóng bảo hiểm xã hội để xem xét xếp bậc lương cho 37 trường hợp đãtrúng tuyển công chức, công chức dự bị. Sau khi xem xét, Bộ Nội vụ đã có Côngvăn số 566/BNV-CCVC ngày 28/2/2011 thống nhất việc xếp ngạch, bậc lương đối vớicông chức khi được tuyển dụng đã có thời gian công tác đóng BHXH. Ngày16/3/2011, Bộ đã có công văn gửi các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Bộ xemxét, điều chỉnh lại lương cho các công chức nói trên.

Ngoài 37 trường hợp trên, trong 02đợt thi tuyển công chức năm 2009 còn có một số thí sinh trúng tuyển đã có thờigian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hộimột lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo (hoặc đúng chuyênmôn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm). Để thực hiện chế độ tiền lương cho côngchức khi tuyển dụng, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Tiến hành rà soát lại danh sáchcác thí sinh đã trúng tuyển công chức năm 2009, tổng hợp những trường hợp đã cóthời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạovà công việc được tuyển dụng, để đề nghị Bộ xem xét, điều chỉnh việc xếp ngạchbậc lương (theo đúng nguyên tắc xếp lương đã được Bộ Nội vụ thỏa thuận tại Côngvăn số 566/BNV-CCVC ngày 28/2/2011).

Hồ sơ gửi Bộ gồm: công văn đề nghịcủa đơn vị điều chỉnh lại ngạch bậc lương và thời gian tính nâng lương lần saukèm theo hồ sơ cá nhân gồm: bản sao Bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, vănbằng chuyên môn nghiệp vụ, quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương gầnnhất (nếu có).

2. Để đảm bảo chế độ quy định, đốivới công chức đã được tuyển dụng trong đợt thi tuyển công chức tháng 12/2009(không thuộc đối tượng nêu trên), đã hết thời gian tập sự, yêu cầu các đơn vịkhẩn trương làm thủ tục và gửi hồ sơ về Bộ để xem xét bổ nhiệm vào ngạch côngchức đối với người hoàn thành chế độ tập sự.

Văn bản của Thủ trưởng đơn vị và hồsơ cá nhân gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/5/2011 để tổng hợptrình Bộ xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà