BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2220/LĐTBXH-TL
V/v bổ sung phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 652/UB-KVX ngày 7/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6676 TC/CSTC ngày 1/7/2003 và Uỷ ban Dân tộc tại công văn số 493/UBDT-CSMN ngày 17/6/2003, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn xã mới chia tách thuộc tỉnh Bình Phước như sau:

- Mức phụ cấp khu vực 0.1 đối với xã Minh Thắng thuộc huyện Bình Long: Xã Tân Tiến, Đồng Tiến, Thuận Phú, Thị trấn Tân Phú thuộc huyện Đồng phú.

- Mức phục cấp khu vực 0.3 đối với xã Phú Nghĩa thuộc huyện Phước Long: Xã Phước Long Sơn thuộc huyện Bù Đăng.

2. Bảo lưu mức phục cấp khu vực theo quy định tại Quyết định số 369/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/4/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đối với các xã như sau:

- Mức phụ cấp khu vực 0.2 đối với xã Tân Tiến, Thị trấn Tân Phú thuộc huyện Đồng Phú;

- Mức phụ cấp khu vực 0.3 đối với xã Thuận Phú thuộc huyện Đồng Phú;

3. Thời gian tính hưởng mức phụ cấp khu vực nói trên kể từ ngày các xã được chia tách theo quy định của Chính phủ.

Đối tượng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và xã hội- Bộ Tài chính- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực.

Trong thời gian áp dụng chế độ phụ cấp nói trên, nếu Nhà nước thay đổi chế độ phụ cấp thì áp dụng theo quy định mới.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước hướng dẫn thực hiện quy định của Nhà nước./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng