BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2220/TCHQ-KTTT
V/v: Nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công TY TNHH TM & Tư Vấn LVH
(101-1-7 Phương Mai – Hà nội)

Trả lời công văn số 6414/LVH-KD02 ngày 14/4/2006 của Công ty TNHH TM & Tư vấn LVH về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ nhưng mới đăng ký lưu hành được dưới 6 tháng, chạy được dưới 10.000km. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 thì xe ô tô đã qua sử dụng có năm sản xuất tính đến thời điểm nhập khẩu không quá 5 năm được phép nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 thì "ô tô đã qua sử dụng là ô tô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000km tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam". Như vậy, "xe ô tô đã qua sử dụng nhưng mới đăng ký được dưới 6 tháng, mới chạy được dưới 10.000km" không được xem làm xe ô tô đã qua sử dụng mà phải xem là ô tô mới, vẫn được nhập khẩu nhưng các chế độ về giá, thuế phải áp dụng như xe mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An