BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2220/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH Thịnh Vượng

Trả lời công văn số 04/CV ngày 5/5/2006 của Công ty TNHH Thịnh Vượng về việc xác định chi phí hợp lý của công trình xây dựng và khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chi phí khấu hao của công trình xây dựng nhà ở cho công nhân:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2 Điều 9 Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì: Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm:… tài sản cố định phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn,… được đầu tư bằng quỹ phúc lợi.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định này đối với nhà ở xây dựng cho nhân viên ở.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu trình Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về vấn đề này. Sau khi có hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ thông báo để Công ty biết và thực hiện.

2. Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào kê khai quá hạn:

Ngày 10/1/2006, Bộ Tài chính đã có công văn số 340/BTC-TCT hướng dẫn xử lý đối với những trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT đầu vào quá hạn. Tại công văn số 340/BTC-TCT nêu trên có yêu cầu Cục thuế kiểm tra xem xét cụ thể lý do khách quan dẫn đến việc doanh nghiệp kê khai không đúng thời hạn quy định và báo cáo Bộ Tài chính để xem xét xử lý cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thịnh Vượng được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương