BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-----------------
V/v: xác định đối tượng cư trú của
người nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: ông Erwan Dacquay - Công ty TNHH Wartsila Việt Nam
( Đ/c: Công ty TNHH Wartsila Việt Nam 346 Bến Vân Đồn Quận 4, TP Hồ Chí Minh)
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 260410/Wartsila /ED ngày 26/4/2010 của ông Erwan Dacquay làm việc tại Công ty TNHH Wartsila Việt Nam về việc xác định đối tượng cư trú đối với người nước ngoài kèm theo công văn số 15263/CT-HTr ngày 7/9/2009 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội và công văn số 9797/CT-TTHT ngày 18/12/2009 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trả lời ông về vấn đề nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm 1, mục I, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây .
"1.1 Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam...
1.2. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
1.2.1. Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú: ...
1.2.2. Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế ..."
- Tại điểm 2, Điều 4 Hiệp định ký ngày 10/2/1993 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập và tài sản qui định: "Trường hợp theo những qui định của khoản 1, khi một cá nhân là đối tượng cư trú của cả hai nước ký kết thì thân phận cư trú của đối tượng đó sẽ được xác định như sau:
a) đối tượng đó sẽ được coi là đối tượng cư trú của nước mà tại đó đối tượng đó có nhà ở thường trú...

>> Xem thêm:  Các trường hợp thu hồi đất ? Ủy ban nhân dân xã có quyền thu hồi đất canh tác không ?

b) nếu như không thể xác định được Nước mà đối tượng đó có trung tâm các quyền lợi chủ yếu...
c) nếu đối tượng đó thường sống ở cả hai Nước hay không sống thường xuyên ở Nước nào, thì đối tượng đó được coi là đối tượng cư trú của Nước mà đối tượng đó mang quốc tịch"
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, năm 2009 ông Erwan Dacquay vừa làm việc tại Việt Nam và là đối tượng cư trú của Việt Nam (có hợp đồng thuê nhà trên 90 ngày theo qui định của Luật thuế TNCN của Việt Nam) nhưng ông lại vừa làm việc ở Pháp và được cơ quan thuế Pháp xác nhận là đối tượng cư trú của Pháp năm 2009. Do đó, nếu ông có quốc tịch Pháp thì ông Erwan Dacquay là đối tượng cư trú tại Pháp và là đối tượng không cư trú tại Việt nam.
Tổng cục Thuế thông báo để ông Erwan Dacquay biết và đề nghị ông xuất trình các tài liệu chứng minh ông là đối tượng cư trú của Pháp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể về nghĩa vụ thuế TNCN theo đúng qui định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Cục thuế TP. HN
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào ?