BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2221/TCT-KK
V/v khai, nộp thuế GTGT của chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải tốc hànhMai Linh

Ngày 27/4/2011, Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 05/MLE-TCKT và ngày 16/3/2011 nhận được công văn số04/2011-MLE của Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh đề nghị hướng dẫn vềviệc khai thuế theo đầu mối và chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luậtnêu tại khoản 1 Điều 28, Điều 29 Luật Quản lý thuế; khoản 1, 2 Điều 3 và Điều 8Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanhnghiệp; điểm 1.8 Mục II Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT /BTC-BGTVT ngày18/7/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về mẫu vé xekhách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vậntải bằng ô tô; điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007và khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày28/10/2010 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế đã ban hành công vănsố 524/TCT-KK ngày 23/02/2010 và công văn số 2486/TCT-KK ngày 09/7/2010 hướngdẫn Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh thực hiện việc khai, nộp thuếGTGT, theo đó đối với các loại vé xe khách liên tỉnh đã được Cục Thuế địaphương nơi công ty đặt trụ sở (hoặc trụ sở chi nhánh) cho phép lưu hành, côngty được sử dụng để bán trên các tuyến công ty đã đăng ký kể cả đầu bến đi, đầubến đến và chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thuế tại địa phương nơi đơn vị đặt trụsở hoặc trụ sở chi nhánh.

Căn cứ các quy định của pháp luật vàhướng dẫn nêu trên Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh được thực hiệnđăng ký khai, nộp thuế GTGT tập trung tại các chi nhánh đầu mối (trên các tuyếnđơn vị đã đăng ký kể cả đầu bến đi, đầu bến đến) đối với hoạt động vận tải bằngxe khách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT /BTC-BGTVT vàhướng dẫn tại các công văn số 524/TCT-KK ngày 23/02/2010 và công văn số2486/TCT-KK ngày 09/7/2010 của Tổng cục Thuế nêu trên. Đối với doanh thu từhoạt động kinh doanh khác, các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phầnvận tải tốc hành Mai Linh vẫn phải thực hiện khai nộp thuế tại địa phương nơichi nhánh, đơn vị trực thuộc đặt trụ sở mà không phải chấm dứt hoạt động, chấmdứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh.

Trường hợp các chi nhánh của Công tycổ phần vận tải tốc hành Mai Linh không còn nhu cầu hoạt động thì được chấm dứthoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó. Đề nghị Công ty cổ phầnvận tải tốc hành Mai Linh, các chi nhánh công ty liên hệ với cơ quan Đăng kýkinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh đặt trụ sở để được hướng dẫn thựchiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh đồng thời chấm dứt hiệu lực mã sốthuế theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủvà Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăngký doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổphần vận tải tốc hành Mai Linh biết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái